Kshatriya

24/03/1993
  |  Book Tickets: 24/03/1993
  |  188 min
Rated PG by the BBFC
Kshatriya Film Poster

Synopsis